Tarieven

Vaak gebeurt het dat u onze diensten helemaal niet hoeft te betalen, aangezien dat gebeurt door uw verzekeringsmaatschappij of zelfs de tegenpartij. Kijk daarom eerst onder de rubriek 'onze diensten' of uw dossier daar eventueel onder valt.

In andere gevallen bevat onze staat van kosten en ereloon drie elementen:

  • de kosten van de advocaat
  • de gerechtskosten
  • het ereloon

1| De kosten van de advocaat

De kosten van de advocaat zijn enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en anderzijds de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de door cliënt gevraagde dienstverlening.

De vaste kantoorkosten (personeel, infrastructuur, hardware, software, onderhoud, materialen, telefoonkosten, enz.) worden verdeeld over alle dossiers aan de hand van een kantooreenheid van € 9,50 per pagina. De overige kosten worden als volgt begroot:

  • aanmaak dossier: € 50,00
  • kopies: € 0,50 per kopie
  • verplaatsingen: € 0,40 per kilometer 

2| De gerechtskosten

De gerechtskosten zijn de kosten die de advocaat in het kader van een procedure heeft moeten betalen aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

3| Ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat of zijn medewerkers geleverde diensten.
 In de regel wordt bij de aanvang overeengekomen op welke wijze het ereloon zal worden aangerekend.

Er wordt ofwel een uurtarief afgesproken, ofwel een vast bedrag voor een welbepaalde procedure of onderdeel van een procedure. Er kan ook een bijkomende vergoeding worden afgesproken in geval van een gunstig resultaat.